Herroepingsvoorwaarden

Herroepingsrecht voor gebruikers in de zin van paragraaf 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen.

De herroepingsstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de laatste goederen in bezit genomen hebben of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Ahrweiler Winzer-Verein e.G., Walporzheimer Str. 19, D – 53474 Ahrweiler, tel.: +49 (0) 2641 - 343 76, fax: +49 (0) 2641 - 373 76, e-mail: info@ahr-wv.de 
door middel van een duidelijke verklaring (bijv. via een met de post verzonden brief, per fax of per e-mail) in kennis stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde standaard herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht.

Herroepingsformulier downloaden

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn afloopt.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten verbonden aan het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering heeft gekozen), onmiddellijk aan u terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft geretourneerd, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd heeft over de herroeping van deze overeenkomst, naar ons retourneren of aan ons overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan, als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen verzendt. U dient de directe kosten voor het retourneren van de waren te betalen. U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen niet-noodzakelijk gebruik.

 

Standaard herroepingsformulier

U kunt voor een herroeping gebruik maken van het bijgevoegde standaard herroepingsformulier. Dit is echter niet verplicht.

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar:

Aan
Ahrweiler Winzer-Verein e.G.
Walporzheimer Str. 19
D - 53474 Ahrweiler
Tel.: +49 (0) 2641/34376
Fax: +49 (0) 2641/37376
E-mail: info@ahr-wv.de

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de verlening van de volgende dienst (*):
– Besteld op (*)/ontvangen op (*):
– Naam van de consument(en):
– Adres van de consument(en):
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier):
– Datum:

 

Opname van algemene voorwaarden

Alle offertes, contracten, leveringen en andere diensten zijn gebaseerd op onze Algemene voorwaarden voor wijnbouwcoöperaties .

 

Verplichting tot schadevergoeding

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is hij gehouden tot schadevergoeding voor zover de waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk was om de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

 

Informatie betreffende de bescherming van minderjarigen

Overeenkomstige de wet inzake de bescherming van minderjarigen verstrekken wij geen wijn aan jongeren onder de 16 jaar. Distillaten worden niet aan jongeren onder de 18 verstrekt. Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de koper dat hij voldoet aan de minimumleeftijd die is voorgeschreven door de door de wet inzake de bescherming van minderjarigen. Uittreksels uit de Duitse wet inzake de bescherming van minderjarigen (JuSchGes/Jugendschutzgesetz)