Privacyverklaring

Privacybeleid
1. Gegevensbescherming in één oogopslag
Algemene informatie
De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Opmerking over de verantwoordelijke instantie’ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

Analytics en tools van derden
Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting
Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

DomeinFabriek
De aanbieder is DomainFactory GmbH, c/o WeWork, Neuturmstraße 5, 80331 München (hierna DomainFactory). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt DomainFactory verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Details vindt u in het privacybeleid van DomainFactory: https://www.df.eu/de/datenschutz/.

Het gebruik van DomainFactory is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. Wij hebben een legitiem belang om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a AVG en Sectie 25 Para. B. voor apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking
Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie
gegevensbescherming
De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Edgar Bertram
Ahrweiler Winzer-Verein e.G.
Walporzheimerstraat 19
53474 Ahrweiler

Telefoon: 02641/34376
E-mail: info@ahr-wv.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode
Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website
Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 Para. 1 lit. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van Art. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 25, lid 1 TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving, evenals overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn.

We gebruiken onder meer tools van bedrijven in derde landen die niet veilig zijn op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. Wij willen erop wijzen dat in derde landen met onzekere wetgeving inzake gegevensbescherming een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd.

Wij willen erop wijzen dat de VS als veilig derde land over het algemeen een niveau van gegevensbescherming kent dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is dan toegestaan ​​als de ontvanger gecertificeerd is onder het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) of over passende aanvullende garanties beschikt. Informatie over overdrachten naar derde landen, inclusief gegevensontvangers, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens
In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met diverse externe instanties. In sommige gevallen is het ook nodig om persoonsgegevens aan deze externe instanties door te geven. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit nodig is om een ​​overeenkomst uit te voeren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevens doorgeven aan de belastingdienst), als wij een gerechtvaardigd belang hebben conform artikel 6 lid 1 lit f DSGVO bij de overdracht of als een andere rechtsgrond de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van orderverwerkers geven wij de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig orderverwerkingscontract. Bij gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkersovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)
INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BOVENDIEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN TEGEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING IS VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERTEGENWOORDIGING IDENTIFICATIE VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit
In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.
Als u overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar heeft gemaakt, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SL- of TLS-codering
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website
Als er na het afsluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails
Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website
Koekjes
Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies die worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG en Paragraaf 25 Para. 1 TDDDG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, leest u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Toestemming met Borlabs-cookie
Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan of om bepaalde technologieën te gebruiken en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de intrekking van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf te verwijderen of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Borlabs cookie-toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter c AVG.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browsertype en browserversie
besturingssysteem gebruikt
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
Tijdstip van serververzoek
IP adres
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Vragen per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte gegevens die bij de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders wijzen wij de inschrijving af.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gekomen gebruiksrelatie en, indien nodig, om verdere contracten te initiëren (Art. 6, lid 1, lit. b AVG).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent en daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Analysetools en advertenties
Google Tagmanager
Wij gebruiken Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en weergeven van de tools die erdoor zijn geïntegreerd. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat eventueel ook wordt doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: Bijvoorbeeld paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende apparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Verder kunnen wij onder andere gebruik maken van Google Analytics. Registreer uw muis- en scrollbewegingen en klikken. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen als aanvulling op de verzamelde datasets en maakt het gebruik van machine learning-technologieën bij de data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die gebruikersherkenning mogelijk maken met als doel het analyseren van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering
Google Analytics IP-anonimisering is geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking
Wij hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Google-advertenties
De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerders kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/controllerterms/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Remarketing van Google Ads
Deze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads Remarketing kunnen we mensen die interactie hebben met ons online aanbod toewijzen aan specifieke doelgroepen om hen vervolgens op interesses gebaseerde advertenties weer te geven in het Google-advertentienetwerk (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Ads Remarketing aangemaakte advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device-functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op het ene apparaat (bijvoorbeeld mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook op een ander apparaat (bijvoorbeeld tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account heeft, kunt u bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Conversies bijhouden van Google
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Wij kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG en artikel 25, lid 1, TDDDG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

6. Plug-ins en tools
Google Fonts (lokale hosting)
Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden aangeboden door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met behulp van deze dienst kunnen wij kaarten op onze website integreren.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. TDDDG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Woordomheining
Wij hebben Wordfence op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS (hierna “Wordfence”).

Wordfence wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen ongewenste toegang of kwaadaardige cyberaanvallen. Voor dit doel brengt onze website een permanente verbinding tot stand met de servers van Wordfence, zodat Wordfence zijn databases kan vergelijken met de toegang tot onze website en deze indien nodig kan blokkeren.

Het gebruik van Wordfence is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website zo goed mogelijk te beschermen tegen cyberaanvallen. Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Orderverwerking
Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

BeheerWP
Wij beheren deze website met behulp van de tool ManageWP. De aanbieder is GoDaddy.com WP Europe, Trg Republike 5, 11000 Belgrado, Servië (hierna ManageWP).

Met ManageWP kunnen we onder andere: de veiligheid en prestaties van onze website monitoren en automatische back-ups maken. ManageWP heeft daarom toegang tot alle inhoud op de website inclusief onze databases. ManageWP wordt gehost op de servers van de provider.

Het gebruik van ManageWP is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de meest effectieve en veilige werking van zijn website(s). Indien de juiste toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN9xAAG&status=Active

Orderverwerking
Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. E-commerce- en betalingsproviders
Verwerken van klant- en contractgegevens
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke klant- en contractgegevens om onze contractuele relaties vast te stellen, te structureren en te wijzigen. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of deze in rekening te brengen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie en het verstrijken van eventuele wettelijke bewaartermijnen verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaren en verzending van goederen
Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Als u uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a van de AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud
Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.

De gegevens worden niet verder verzonden of alleen verzonden als u uitdrukkelijk met de overdracht heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b) AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

Betaaldiensten
Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt met het oog op de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsregels van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk betalingsproces (Art. 6 Para. 1 lit. f). AVG). Als uw toestemming wordt gevraagd voor bepaalde acties, is artikel 6, lid 1, lit. De toestemming kan op elk moment in de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten/betaaldienstverleners:

PayPal
De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Bezwaar tegen gegevensregistratie U kunt de registratie door Google Analytics vorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen.

IP-anonimisering (anoniem surfen)
Wij maken op deze website gebruik van de functie 'IP-anonimisering inschakelen'. Uw IP-adres wordt dan binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten van de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort door Google. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

SSL-encryptie
Deze website gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals verzoeken die u ons als beheerder van de website stuurt. U herkent een versleutelde verbinding door het feit dat de adreslijn van de browser verandert van "http://" naar "https://" en het hangslot in uw browserbalk.
Als SSL-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

Recht op informatie of het wissen en blokkeren van gegevens
U heeft te allen tijde het recht om informatie vrij te geven over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. U kunt hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.