Algemene voorwaarden voor wijnbouwcoöperaties

1. Toepasselijkheid en wijziging van deze algemene voorwaarden
1.1 Alle leveringen van de coöperatie aan kopers (ondernemers en consumenten), inclusief die uit toekomstige zakelijke transacties, zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, evenals de leverings- en betalingsvoorwaarden, tenzij andere afwijkende bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, bijvoorbeeld in het geval van samenwerking met een wijnhandelaar. Indien een van de voorwaarden in deze overeenkomst nietig is, dan leidt dit niet tot nietigheid van de overige voorwaarden. Hetzelfde geldt bij individuele voorwaarden die geen deel gaan uitmaken van de overeenkomst.

1.2 Wijzigingen in deze voorwaarden worden schriftelijk ter kennis gebracht van de contractant. Zij worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij de contractant schriftelijk bezwaar maakt. De coöperatie zal hierbij bij de kennisgeving specifiek op wijzen. De contractant moet hiertegen binnen 6 weken na kennisgeving van de wijzigingen bezwaar aantekenen bij de coöperatie.

2. Sluiting van de overeenkomst
2.1 Het aanbod is vrijblijvend. Het is gericht op de door de coöperatie gedefinieerde groepen klanten. Bij publicatie van een nieuwe prijslijst komen eerdere prijslijsten te vervallen.

2.2 Indien overeenkomsten met ondernemers slechts worden gesloten onder voorbehoud van schriftelijke bevestiging of bevestiging per telefax, is de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de coöperatie bepalend, tenzij de ontvanger onmiddellijk bezwaar maakt.

3. Levering
3.1 Op de levering zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van de coöperatie van toepassing.

3.2 De coöperatie is gerechtigd de contractuele dienstverlening in deelleveringen te verrichten indien dit voor de koper redelijk is. Indien levering op afroep is overeengekomen, dient de koper de goederen binnen een redelijke termijn af te roepen.

3.3 De levering vindt plaats binnen vijf werkdagen, tenzij een specifieke leveringstermijn of een leveringsdatum is afgesproken.

3.4 Indien levering onmogelijk wordt gemaakt door overmacht, overheidsmaatregelen, stillegging van de productie, staking, extreme weersomstandigheden (bijv. warmte, hagel, vorst of vorstgevaar) of soortgelijke omstandigheden – ook bij leveranciers van de coöperatie – of in de zin van paragraaf 275, lid 2 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) zeer moeilijk wordt gemaakt, wordt de coöperatie voor de duur van de vertraging en de gevolgen ervan ontheven van de leveringsverplichting. De coöperatie heeft dan tevens het recht de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst niet langer redelijk is. Bij niet-levering of onvoldoende levering van de coöperatie door haar leveranciers wordt de coöperatie geheel of gedeeltelijk ontheven van haar leveringsverplichtingen jegens ondernemers. Dit is alleen van toepassing indien zij de nodige voorzorgen heeft genomen om de benodigde hulp- of bedrijfsmaterialen aan te schaffen en de leveranciers zorgvuldig heeft geselecteerd. In dit geval verbindt zij zich ertoe haar vorderingen op de leverancier op verzoek af te staan aan de ondernemer.  In dit geval blijft de ondernemer verplicht tot het leveren van de tegenprestatie in overeenstemming met paragraaf 326, lid 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB). De coöperatie dient de ondernemer onmiddellijk in kennis te stellen van bovengenoemde gebeurtenissen en in geval van ontbinding de tegenprestaties van de ondernemer onmiddellijk vergoeden.

3.5 Verhogingen in transportkosten en tariefwijzigingen kunnen door de coöperatie aan de koopsom worden toegevoegd indien de levering meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

3.6 Verzending – ook binnen dezelfde plaats van verzending – geschiedt voor rekening van de koper, tenzij de goederen met voertuigen van de coöperatie worden vervoerd. Bij verzending naar een ondernemer komt het risico voor rekening van de ondernemer; dit geldt ook bij franco levering. De coöperatie kiest de wijze van verzending, tenzij de koper speciale instructies heeft gegeven. De coöperatie sluit op verzoek van de koper voor diens rekening de door hem gewenste transportverzekeringen af.

3.7 In geval van aankoop na proeven worden de door de coöperatie verstrekte proefpartijen als monsters beschouwd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.8 Alle leveringen gebeuren op het door koper opgegeven adres. Indien het adres ontbreekt, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn nagekomen door levering op het hoofdkantoor van de koper.

3.9 Het volgende is van toepassing op de levering van druiven, pulp, most of wijn van het vat:
De koper verbindt zich ertoe wijn van het vat uiterlijk zes weken na het sluiten van de koopovereenkomst in ontvangst te nemen en de datum van aanvaarding ten minste twee dagen van tevoren mee te delen. De koper verbindt zich ertoe druiven, pulp of most onmiddellijk na het sluiten van de koopovereenkomst in ontvangst te nemen. Bij het sluiten van de koopovereenkomst geschiedt opslag voor risico van de koper. De verkoop van wijn van het vat, druiven, pulp of most vindt plaats 'vanaf kelder'.  De vulkosten en de kosten voor het inladen zijn voor rekening van de koper. De in de orderbevestiging vermelde hoeveelheid voor wijn van het vat heeft geen betrekking op de container (half vat, vat, 1000 l wijnvat, tank etc.), maar op het aantal liters dat uit de aankoop resulteert.

4. Verpakking
4.1 Bij levering van wijn op fles worden de goederen zoals gebruikelijk in de handel verpakt. Retourverpakkingen moeten door de koper worden geleegd en zo spoedig mogelijk in perfecte staat worden geretourneerd - franco voor de ondernemer. Zij mogen niet met andere producten worden gevuld of op andere wijze worden gebruikt.

4.2 Om productietechnische redenen kan het uiterlijk van de flessen soms afwijken van de productafbeeldingen. Dit is geen reden voor een klacht.

5. Klachten van de ondernemer
5.1 Klachten wegens kennelijk gebrekkige of duidelijk afwijkende aard van de goederen of wegens levering van een duidelijk ander product dan het bestelde product kunnen slechts onmiddellijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de goederen of nadat het gebrek aan het licht is gekomen, door de ondernemer worden ingediend. De bedrijfsaansprakelijkheid van de coöperatie wegens gebreken jegens ondernemers is beperkt tot één jaar, behalve in de gevallen van paragraaf 309, lid 7, onderdeel a en b van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

5.2 De ondernemer dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, staat, kwaliteit en zichtbare gebreken op het ontvangstbewijs te noteren. Verder is paragraaf 377 van het Duitse wetboek van koophandel (HGB) van toepassing op ondernemers.

6. Factuurcontrole
Facturen die door de coöperatie zijn opgesteld, moeten door de ondernemer onverwijld worden gecontroleerd op juistheid, met name ten aanzien van het vermelde btw-tarief. Klachten of melding van een onjuist btw-tarief moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan de coöperatie worden gemeld. Indien de coöperatie binnen de termijn van 14 dagen geen bericht van de ondernemer ontvangt, is het door de coöperatie opgegeven btw-tarief van toepassing. In geval van niet-nakoming van de meldingsplicht is de ondernemer gehouden aan de coöperatie een schadevergoeding te betalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

7. Betaling
7.1 Op de betaling zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van de coöperatie van toepassing.

7.2 In geval van levering van wijn van het vat of most is de koopsom betaalbaar bij aanvaarding van de wijn of het most, doch uiterlijk zes weken na het sluiten van de koopovereenkomst  zonder aftrek, franco en vrij van kosten tenzij bij aankoop van most specifieke regeling worden overeengekomen (bijvoorbeeld betalingen aan Martini).

7.3 Betaling per wissel is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en mits de wissel inbaar is. Kortings- en incassokosten zijn voor rekening van de koper en zijn onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Bij betaling per cheque geldt niet de ontvangst van de cheque door de coöperatie, maar alleen de onvoorwaardelijke creditnota als inning.

7.5 Alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende wederzijdse vorderingen worden geboekt op een rekening-courant waarop de bepalingen van paragraaf 355 e.v. van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) van toepassing zijn. De balansen van de coöperatie worden beschouwd als financiële staten. Het saldo wordt beschouwd als erkend indien de koper niet binnen 6 weken na ontvangst van het rekeningafschrift bezwaar maakt. De coöperatie zal dit met name bij het versturen van het rekeningafschrift aangeven. Wettelijke aanspraken blijven onverlet.

7.6 De koper kan deze alleen verrekenen met tegenvorderingen die door de coöperatie niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. De koper kan een niet op dezelfde contractuele relatie gebaseerd retentierecht niet uitoefenen.

7.7 In het geval van een betaling via het SEPA-basissysteem of het SEPA-systeem inzake afschrijving tussen ondernemingen stelt de coöperatie de koper bij een eenmalige SEPA-afschrijving en bij elke automatische SEPA-afschrijving met wisselende bedragen uiterlijk één werkdag voor de afschrijving hiervan in kennis. Bij de eerste automatische SEPA-afschrijving met vaste bedragen stelt de coöperatie de koper uiterlijk één werkdag voor de eerste afschrijving in kennis van de eerste afschrijving en de daaropvolgende afschrijvingen.

8. Niet-nakoming van verplichtingen
8.1 De koopsom is onmiddellijk en zonder aanmaning opeisbaar indien de koper definitief weigert de koopsom te betalen. Dezelfde rechtsgevolgen gelden indien de koper bij overeengekomen betalingstermijnen achterstallig is met een bedrag van meer dan een termijn en indien het achterstallige bedrag tenminste 10% van de totale koopsom bedraagt. In geval van definitieve weigering van de koopsom kan de coöperatie ook zonder vaststelling van een termijn van respijt de uitvoering van de koopovereenkomst weigeren terugbetaling van alle kosten, uitgaven en compensatie voor waardevermindering eisen.

8.2 Indien de verschuldigde koopsom niet onmiddellijk na aanmaning wordt betaald, is de consument 5% vertragingsrente en de ondernemer 9% vertragingsrente bovenop de toepasselijke basisrentevoet verschuldigd. De coöperatie kan voorschotten, gedeeltelijke aanbetalingen of contante betaling bij overdracht eisen.

8.3 In geval van laattijdige inontvangstneming door de koper kan de coöperatie de goederen voor rekening en risico van de koper op zijn eigen terrein of dat van een derde opslaan of exploiteren op een wijze die zij geschikt acht voor rekening van de koper, zonder de koper daarvan in kennis te moeten stellen.

8.4 De coöperatie kan onmiddellijke betaling van alle vorderingen eisen of afhankelijk maken van het stellen van een zekerheid in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële of inkomenssituatie van de koper of een aanzienlijke bedreiging van de financiële situatie van de coöperatie.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de coöperatie totdat de koopsom volledig is betaald. Dit geldt jegens ondernemers ook voor alle vorderingen die de coöperatie heeft of zal verkrijgen uit de zakelijke relatie met de koper. De coöperatie heeft in geval van contractbreuk door de koper, met name indien de koper achterstallig is met de  betaling, het recht om de overeenkomst te op te zeggen na het stellen van een redelijke termijn.

9.2 2 Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onlosmakelijk worden versneden of vermengd met andere wijnen die eigendom zijn van de koper of een derde, dan wel samen met andere goederen worden verpakt tot een nieuwe verkoopeenheid, verwerft de coöperatie mede-eigendom van het verkregen product naar evenredigheid van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in verhouding tot de waarde van de met deze vermengde goederen op het moment van het versnijden of vermengen of verpakken.

9.3 De bewerking en verwerking van de voorbehouden goederen door de koper geschiedt steeds ten behoeve van de coöperatie. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden verwerkt met andere goederen die niet tot de coöperatie behoren, verwerft de coöperatie mede-eigendom van de nieuwe goederen in de verhouding tussen de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de overige verwerkte goederen op het moment van be- en verwerking.

9.4 De koper dient de goederen die toebehoren aan de coöperatie op verzoek van de coöperatie en voor eigen rekening op passende wijze te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's en de schadeclaims over te dragen aan de coöperatie. De coöperatie heeft tevens het recht de verzekeringspremies ten laste van de koper te betalen.

9.5 Het recht van de koper op wederverkoop van de goederen – met inbegrip van de door versnijden, mengen, ver- of bewerken verkregen goederen – is beperkt tot binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Hij is niet bevoegd op andere wijze over deze goederen te beschikken, in het bijzonder niet bevoegd om deze te verpanden of tot zekerheid te stellen.

9.6 De ondernemer draagt alle aanspraken uit de doorverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen vanaf heden over aan de coöperatie. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen of anderszins ontstaan ten aanzien van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. In het geval van be- of verwerking geldt dit met dien verstande dat een prioritaire schijf wordt afgestaan, die overeenkomt met het mede-eigendomsaandeel dat de coöperatie heeft in de verkochte goederen. Indien de ondernemer goederen die (mede-)eigendom zijn van de coöperatie samen met andere goederen die niet tot de coöperatie behoren tegen een totale prijs verkoopt, draagt de ondernemer hierbij aan de coöperatie een prioritaire schijf van deze totale vordering toe dat overeenkomt met het aandeel van de onder voorbehoud gekochte goederen.

9.7 De ondernemer is bevoegd de overgedragen vorderingen uit de doorverkoop te innen. De coöperatie kan deze machtiging te allen tijde intrekken indien de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt,  achterstallig is, faillissement heeft aangevraagd of in geval van surseance van betaling of gedwongen tenuitvoerlegging van derden. Hij dient de coöperatie op verzoek de namen van de debiteuren van de overgedragen vorderingen te geven, hen van de overdracht in kennis te stellen of de coöperatie de overdrachtskennisgevingen te doen toekomen. Zolang de ondernemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zal de coöperatie de overdracht niet openbaar maken. Indien de realiseerbare waarde van de voor de coöperatie bestaande zekerheden in totaal 10% hoger is dan de vorderingen, is de coöperatie op verzoek van de ondernemer tot vrijgave van zekerheden naar keuze van de coöperatie verplicht.

9.8 Indien de koopsom per cheque of wissel wordt betaald, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de koper de wissel heeft geïnd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Schadeclaims van de koper, ongeacht de rechtsgrond, met name vanwege niet-nakoming van de verplichtingen van de verbintenis en vanwege onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

10.2 Dit geldt niet indien de aansprakelijkheid wettelijk verplicht is, met name in gevallen van
- bedrieglijk opzet, opzet en grove nalatigheid,
- persoonlijk letsel,
- overname van een garantie, bijvoorbeeld voor het bestaan van een eigenschap,
- schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of
- aansprakelijkheid overeenkomstig de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz).

10.3 Schadeclaims wegens nalatige nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst.

10.4 Indien de aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van de coöperatie.

10.5 Bovenstaande bepalingen wijzigen niets aan de bewijslast in het nadeel van de contractant.

11. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht
11.1 De bedrijfsruimten van de coöperatie zijn de plaats van uitvoering voor beide partijen indien de koper een handelaar is, of indien de koper een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, of indien zijn woonplaats buiten de Bondsrepubliek Duitsland is gelegen.

11.2 Het op de plaats van uitvoering toepasselijke recht is bepalend voor alle rechtsbetrekkingen tussen de koper, die ondernemer en de coöperatie, ook al is het geschil in het buitenland aanhangig.

12. Rechterlijke bevoegdheid

Indien de klant een handelaar is of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen, kan de coöperatie een eis instellen bij het gerecht van uitvoering en alleen voor deze rechtbank gedaagd worden.
Indien de coöperatie haar vorderingen toevertrouwt aan de gevolmachtigde of het incassobureau van de coöperatie, kan de deze onder bovengenoemde voorwaarden ook een eis instellen bij zijn algemene rechtbank.  De coöperatie of het incassobureau kan naar eigen goeddunken een vordering instellen bij de plaatselijke rechtbank, zelfs indien wegens de omvang van de vordering de districtsrechtbank bevoegd zou zijn.

13. Retourkosten bij verkoop op afstand met consumenten
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij de normale kosten voor het terugzenden van de goederen dragen

14. Verplichting tot schadevergoeding bij verkoop op afstand met consumenten
Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, is hij gehouden tot schadevergoeding voor zover de waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk was om de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen te controleren.

17. Consumentengeschillenbeslechting
De coöperatie neemt niet deel aan en is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.